Vad är Barnkonventionen?

Unicef är det som håller i barnkonventionen. Och det är i grund och botten FN:s konvention som innebär barnens mänskliga rättigheter. Barnkonventionen innehåller bestämmelser om de mänskliga rättigheterna för barn och vad som gäller. Hela 196 länder har skrivit under och där med förbundit sig att följa dessa regler som står med i barnkonventionen. USA är det enda landet som inte har skrivit under Barnkonventionens regler och håller sig alltså inte till de reglerna. Det är Unicef och barnkonventionens uppgift och uppdrag att hjälpa de länder som skrivit under att hålla vad de har lovat. Barnkonventionen är alltså är internationellt avtal som är rättsligt bindande. Det avtalet säger att barn är individer med egna rättigheter och får inte behandlas hur som helst. Barn är dessutom inte föräldrar eller andra vuxnas ägodelar, vilket många tycker. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar där alla har lika stor betydelse och tillsammans utgör det en helhet.

 

De fyra grundläggande och vägledande principerna

Förutom de 54 artiklarna som tillsammans bildar barnkonventionen så finns det fyra stycken artiklar som är grundläggande och lite mer vägledande. De ska alltid betraktas när det handlar om frågor och liknande som rör barn. Det första är att alla barn har samma rättigheter och lika värde, oberoende från vart man kommer, vilken hudfärg man har, vilken sexuell läggning man har, om man är funktions nedsatt och så vidare. Den andra principen är att barnets bästa ska betraktas vid alla beslut som rör barn. Det innebär att alla beslut som fattas där ett barn påverkas ska vara för barnets bästa och ett barn ska inte råka illa ut. Den tredje principen är att alla barn har rätt till ett liv och utveckling. Det är något som FN jobbar aktivt med, att ge alla barn möjligheten att gå i skola och lära sig saker. Den fjärde och sista grundläggande principen är att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Många vuxna nedvärderar barn och lyssnar inte på det dem har att säga då de tycker att inte är något vettigt som sägs. Men hade de personerna lyssnat på barn hade de nog ändrat sin åsikt, då många barn säger bra saker och det är även viktigt att lyssna vad barnen har att säga och vad de tycker som saker och ting.

 

Några av de 54 artiklarna

Först och främst är varje människa ett barn fram tills att de är 18 år, då är de myndiga. I andra punkten står det att alla barn har lika mycket värde och att de även har samma rättigheter. Inget barn får diskrimineras. Dessutom har barnets förälder eller ansvarig vårdnadshavare huvudansvaret för barnets uppfostran samt barnets utveckling. Den ska även se till och hjälpa barnet att få det som barnet har rätt till. Och det är i grund och botten att alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Ett barn har även rätt att behålla sin identitet, eget namn, medborgarskap och att få känna till sitt ursprung, det vill säga vart barnet kommer ifrån.