Vad är Barnkonventionen?

Det är Unicef som håller i barnkonventionen, och det är i grund och botten FN:s konvention gällande barnens mänskliga rättigheter. Barnkonventionen innehåller bestämmelser om de mänskliga rättigheterna för barn och det är hela 196 länder som har skrivit under och därmed förbundit sig att följa dessa regler. USA har inte har skrivit under Barnkonventionens regler och väljer därmed att inte hålla sig till reglerna. Det är Unicef och barnkonventionens uppgift att hjälpa de länder som skrivit under att hålla vad de har lovat och därmed göra det lättare för barn och ungdomar runt om i världen. Barnkonventionen är alltså ett internationellt avtal som är rättsligt bindande. Avtalet säger att barn är individer med egna rättigheter och får inte behandlas hur som helst. Barn är dessutom inte föräldrar eller andra vuxnas ägodelar, vilket många runt om i världen tycker och tror. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar där alla har lika stor betydelse och tillsammans utgör de en helhet.

 

De fyra grundläggande och vägledande principerna

Förutom de 54 artiklarna som tillsammans bildar barnkonventionen så finns det fyra artiklar som är grundläggande och mer vägledande. De ska alltid betraktas när det handlar om frågor som rör barn. Det första är att alla barn har samma rättigheter och lika värde, oberoende från vart man kommer, vilken hudfärg man har, vilken sexuell läggning man har, om man är funktionsnedsatt och så vidare. Den andra principen är att barnets bästa ska betraktas vid alla beslut som rör barn. Det innebär att alla beslut som fattas där ett barn påverkas ska vara för barnets bästa och ett barn ska inte råka illa ut. Den tredje principen är att alla barn har rätt till ett liv och utveckling. Det är något som FN jobbar aktivt med, att ge alla barn möjligheten att gå i skola och lära sig saker. Den fjärde och sista grundläggande principen är att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Många vuxna nedvärderar barn och lyssnar inte på det de har att säga då de inte tycker att det är något vettigt som sägs. Men hade alla lyssnat på barn hade nog många ändrat sin åsikt, då många barn säger bra saker. Det är viktigt för barn att ha möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter, och det är viktigt för alla att känna att ens åsikter har en betydelse.

 

Några av de 54 artiklarna

Varje människa är ett barn fram till den dagen de fyller 18 år och blir myndig. I den andra punkten står det att alla barn har lika mycket värde och att alla har samma rättigheter och ingen får diskrimineras. Dessutom har barnets förälder eller ansvarig vårdnadshavare huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Denne ska även se till att hjälpa barnet att få vad det har rätt till. Och det är i grund och botten att alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Ett barn har även rätt att behålla sin identitet, eget namn, medborgarskap och att få känna till sitt ursprung.